மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

புதன், 14 ஆகஸ்ட், 2013

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு 64 arts

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு
 

 
1. எழுத்திலக்கணம் (அக்ஷரஇலக்கணம்);
2.
எழுத்தாற்றல் (லிபிதம்
3. கணிதம்;
4.
மறைநூல் (வேதம்);
5.
தொன்மம் (புராணம்);
6.
இலக்கணம் (வியாகரணம்);
7.
நயனூல் (நீதி சாத்திரம்);
8.
கணியம் (சோதிட சாத்திரம்);
9.
அறநூல் (தரும சாத்திரம்);
10.
ஓகநூல் (யோக சாத்திரம்);
11.
மந்திர நூல் (மந்திர சாத்திரம்);
12.
நிமித்திக நூல் (சகுன சாத்திரம்);
13.
கம்மிய நூல் (சிற்ப சாத்திரம்);
14.
மருத்துவ நூல் ( வைத்திய சாத்திரம்);
15.
உறுப்பமைவு நூல் (உருவ சாத்திரம்);
16.
மறவனப்பு (இதிகாசம்);
17.
வனப்பு;
18.
அணிநூல் (அலங்காரம்);
19.
மதுரமொழிவு (மதுரபாடணம்); இனியவை பேசுதல்/வசீகரித்தல்
20.
நாடகம்;
21.
நடம்;
22.
ஒலிநுட்ப அறிவு (சத்தப் பிரமம்);
23.
யாழ் (வீணை);
24.
குழல்;
25.
மதங்கம் (மிருதங்கம்);
26.
தாளம்;
27.
விற்பயிற்சி (அத்திரவித்தை);
28.
பொன் நோட்டம் (கனக பரீட்சை);
29.
தேர்ப்பயிற்சி (ரத ப்ரீட்சை);
30.
யானையேற்றம் (கச பரீட்சை);
31.
குதிரையேற்றம் (அசுவ பரீட்சை);
32.
மணிநோட்டம் (ரத்தின பரீட்சை);
33.
நிலத்து நூல்/மண்ணியல் (பூமி பரீட்சை);
34.
போர்ப்பயிற்சி (சங்கிராமவிலக்கணம்);
35.
மல்லம் (மல்ல யுத்தம்);
36.
கவர்ச்சி (ஆகருடணம்);
37.
ஓட்டுகை (உச்சாடணம்);
38.
நட்புப் பிரிப்பு (வித்துவேடணம்);
39.
காமநூல் (மதன சாத்திரம்);
40.
மயக்குநூல் (மோகனம்);
41.
வசியம் (வசீகரணம்);
42.
இதளியம் (ரசவாதம்);
43.
இன்னிசைப் பயிற்சி (காந்தருவ வாதம்);
44.
பிறவுயிர் மொழியறிகை (பைபீல வாதம்);
45.
மகிழுறுத்தம் (கவுத்துக வாதம்);
46.
நாடிப்பயிற்சி (தாது வாதம்);
47.
கலுழம் (காருடம்);
48.
இழப்பறிகை (நட்டம்);
49.
மறைத்ததையறிதல் (முஷ்டி);
50.
வான்புகவு (ஆகாயப் பிரவேசம்);
51.
வான்செலவு (ஆகாய கமனம்);
52.
கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல் (பரகாயப் பிரவேசம்);
53.
தன்னுருக் கரத்தல் (அதிருசியம்);
54.
மாயச்செய்கை (இந்திரசாலம்);
55.
பெருமாயச்செய்கை (மகேந்திரசாலம்);
56.
அழற்கட்டு (அக்கினித் தம்பனம்);
57.
நீர்க்கட்டு (சலத்தம்பனம்);
58.
வளிக்கட்டு (வாயுத்தம்பனம்);
59.
கண்கட்டு (திருட்டித்தம்பனம்);
60.
நாவுக்கட்டு (வாக்குத்தம்பனம்);
61.
விந்துக்கட்டு (சுக்கிலத்தம்பனம்);
62.
புதையற்கட்டு (கனனத்தம்பனம்);
63.
வாட்கட்டு (கட்கத்தம்பனம்);
64.
சூனியம் (அவத்தைப் பிரயோகம்). 

=======================================================================================================

வாசகர்களுக்கு ஜோதிட சம்பந்தமான் சந்தேகங்கள் மற்றும் தனிப் பட்ட ஜோதிட சம்பந்தமான கேள்விகளை கிழ்கண்ட மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். 

 

சித்தாந்த ரத்னம், பஞ்சங்க கணிதர், ஜோதிடமாமணி

M . பாலசுப்ரமணியன், M .A ,

நிறுவனர்,

வேலூர் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்கள் சங்கம்.

செல்: 9443540743. Vellore - 632002.

 

Visit more astrology points in our WEB SITE: www.balajothidar.blogspot.in

 


====================================================================================================

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக