மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

செவ்வாய், 23 அக்டோபர், 2012

Jothida Points discussed in Tour


N[hjplHfs; 21-10-2012 Qhapw;Wf;fpoik N[hjpl xU ehs; ,d;gr;#w;Wyhthf MjpjpUtuq;fk; (kzY}HNgl;il)> jpUf;NfhtpY}H & jpUtjpif (gz;Ul;b). nrd;w NghJ    N[hjplHf@f;fpilapy; eilngw;w fUj;Jf; Fwpg;Gfs;

 

fbdciog;ghsHfs; [hjfk;:

 

10mjpgjp 10f;F jpupNfhzq;fspy; ,Ue;jhy; [hjfH fbdciog;G fhuzkhf tho;f;ifapy; kpfcau;j me;j];Jf;F tUthH> Mdhy; NghfRfq;fis mDgtpg;gJ Fiwe;JtpLk; xUtH $w mjw;F gy NgHfs; tpsf;fk; Nfl;ldH. tpsq;fpaTld; nrhd;d N[hjpliug; ghHj;J tpae;jdu;.

 

n[ln[d;k Nahfkh?

 

yf;dj;jpNy re;jpud; ,Ug;gtHfs; tho;f;ifapy; vy;NyhuplKk; xj;Jg;Nghtjhf xU N[hjplH $w mjw;F rpyH Mk; vd;Wk;> rpyH ,y;iy vd;Wk; thjpl;ldH.

 

Nga; gprhR gpbf;Fkh ?

 

[hjfiu Nga; gpbg;gjw;F fhuzk; rdpAk; NfJTk; jhd; vd;whH xU N[hjplH. mjw;F xUtH ,y;iy ,y;iy uhFtpd; nray; vw;glhky; ,J elf;fhJ vd;W rj;jkhf $wpdhH. ,ijf; Nfl;l kw;nwhU N[hjplH jpUkzk; MdclNd [hjfid Nga; gpbg;gJ cWjp vd;W fpz;lyhf $w> mijf; Nfl;l ngz; N[hjplHfs; xj;Jnkhj;jkhf vjpHg;G njuptpj;jdH. ,J jkh~hf njupe;jhYk;> Nga; gpbg;gjw;Fupa fhuzkhd fpufq;fs; uhF> NfJ & rdp vd;w kpfngupa N[hjpl fUj;ij njuptpj;jdH.

 

lhf;lH gbg;G :

 

kUj;JtJiwapy; rpwg;GWtjw;F fhuzk; NfJ vd;W gyH nrhy;y> vspa fUj;ij xU N[hjplH $wpdhH. mjhtJ m];tpdp kw;Wk; rjak; el;rj;jpuj;jpy; gpwe;jtHfs; kUj;Jt Jiwf;F nry;tJ vspJ vd;Wk; mjw;Fupa fhuzj;ij ntspapl;lJ miztiuAk; ftHe;j fUj;jhFk;.

 

rhkpahH Nahfk;:

 

tpiua];jhdhjpgjp rdpahfp cr;rk; ngw;wpUe;J> me;j rdpia gpuf];gjpahd FU ghHj;jhy; tho;ehspy; vd;whtJ xU ehs; [hjfH fz;bg;ghf rhkpahuhtJ jpz;zk;. tpiua];jhdhjpgjp rdpahf Fk;gk; & kPdk; yf;dj;jpw;F ,J mikAk;.

 

ghtpfs; jrhGf;jp:

 

uhF jirapd; filrp Gf;jpahd nrt;tha; Gf;jpapy; fztH kiztpf;Fs; fUj;J NtWghLfs; vspjpy; NjhdWk; vd;Wk;> me;j Neuj;jpy; ngupatHfs; fz;Lf; nfhs;shky; ,Ue;jhy; ,e;j Ntw;Wik clNd kiwe;J tpLk; vd;W xU N[hjplH $w> mijf; Nfl;l kw;nwhUtH ,Njg; Nghy; uhF jir NfJ Gf;jpapy; tk;GJk;Gtpy; khl;bf;nfhz;L fhty; epiyak; nry;yTk; tha;g;G cs;sJ vd;whH. ,e;j ,uz;L fUj;Jf;Fk; kw;w N[hjplHfs; Nfhr;rhuj;ijAk; NrHf;fhky; gyd; $WtJ ve;j tpjj;jpYk; nghUe;jhJ vd;whHfs;. ,Ue;jhYk; ,e;j fUj;Jf;fs; ekJ N[hjplHfis rpe;jpf;f itj;jJ.

 

Nkhl;rk; miltJ ahH?

 

12k; ,lj;jpy; NfJ ,Ue;jhy; Nkhl;rk; epr;rak; vd;Wk;> vdJ mg;ghtpw;Fk; ,J Nghy; mikg;G ,Ue;jjhy; mtH filrp fhyj;jpy; Nfhtpy jHkfHj;jhthf ,Ue;J Nkhl;rk; ngw;whH vd;W xU N[hjplH $wpdhH. ,e;j fUj;ij rpyH vw;Wf; nfhs;s KbahJ vd;wdH. vtd; xUtDf;F nrhe;j ge;j njhlHGila ];jhdq;fs; nfl;lhYk;> jd];jhdk; kpf tY ngw;whYk;> kpr tY Fz;wpdhYk;> mNj Nghy; 10 ,lk; gytpjq;fspy; nfl;Lk; ,Ue;J> yf;dhjpgjp Rgrhuq;fspy; epd;W> jpupNfhzq;fspy; epd;w rdpia FU ghHj;jhy; gw;ww;w tho;it Nkw;nfhs;tJld; Nkhl;r tPl;il Nehf;fp gadk; Nkw;nfhs;tJ cWjp.

 

N[hjplH ntq;fNlrd;:

 

Kd;djhf MjpjpUtuq;fk; Nfhtpypy; jpU ntq;fNlrd; vd;fpd;w xU N[hjpliu ek; rq;fj;jpdHfs; re;jpj;J ntF Neuk; N[hjplj;ij myrpnfhz;bUe;jdH. me;j N[hjplH Nfhr;rhuj;ij tpkupirahf nrhy;yp kw;w tp~aq;fis =Mjpuq;fehjDf;F jhd; njupAk; vd;w fUj;ij gy Kiw $wpaJ ek;ktHfis tpag;gpy; MHj;jpaJ.

 

N[hjpl R+w;Wyh :

 

,g;gb gyjug;gl;l fUj;Jf;fis xUtUf;nfhUtH gfpHe;Jf;nfhz;ldH. ,J Nghd;w R+w;Wyhf;fspy; nry;tJ N[hjpl mwpit GJg;gpj;Jf; nfhs;tJld; ehk; N[hjplj;jpy; Nkd;NkYk; Kd;Ndwpnfhd;bUf;fpNwhk; vd;W epWgdkhfpAs;sJ vd;W epiwa N[hjplHfs; gyH Kd;dpiyapy; jq;fs; fUj;ij ngUikAld; njuptpj;jdH.

 
அன்பிற்கினிய ஜோதிட நண்பர்களே உங்களது எந்த விதமான கருத்துகளையும் எங்களுக்கு இந்த வெப் சைட் லேயே  தெரிவிக்கவும்.
 

 

1 கருத்து:

  1. தமிழ் எழுத்துக்கள் படிக்க இயலவில்லை. காரணம் என்னவென்று பின் தான் புரிந்தது. அகராதி தமிழ் எழுத்துதான் காரணம் என்று. உலகில் உள்ள அனைவரும் படிக்க வேண்டுமென்றால் உரிய கன்வெர்டர் மூலம் லதா தமிழ் அல்லது யூனிகோடில் மாற்றி பிரசுரிக்கவும். இல்லையெனில் நமது உழைப்பு வீண்.

    பதிலளிநீக்கு