மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 19 அக்டோபர், 2012

Scientific Truth of Planets


etfpufq;fspd; tpQ;QhdG+Ht cz;ikfs;.

#upadpy; ,Ue;J J}uk;
tpl;lk;
Diametre
12 uhrpia Rw;wptu (Earth time)
xU ehs; vd;gJ
(Earth time)
G+kpia Nghy; vj;jid klq;F
#up
---------
1384000   km
------
--------
108.5
Gjd;
     58   M. km.
        4878   km.
       88       days
58.6  days
     0.38
Rf;ud;
   108   M. km.
      12110   km
     224.7    days
243  days
     0.95
 
G+kp
   150   M.Km
(149503923 km actual shortest point)
      12756   km
(Equator circumference
40075 km)
      365.26   days
(1670 km/hr  or
28 km/ mt. speed)
 
23.9  hrs
    
     1.0
 
re;
381598   km
from Earth
       
        3456   km
        27.3 days
(G+kpia Rw;wptu
 29.2 days)
 
29.2  days
   
   0.27
nrt;
  228   M.Km
        6794   km
   687   days
24.6  hrs
   0.53
FU
  778   M.Km
   142880   km
 11.9   yrs
   9.9  hrs
11.20
rdp
1427   M.km
   120500   km
29.5   yrs
10.3  hrs
   9.45
uhF-NfJ
---
----
18.5   yrs
----
---
 
 
composed by Jothidamamani M.Balasubramanian,M.A. Founder, VARA,VELLORE.

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக